استثناء - Failed opening required '[dirroot]/mod/forum/lib.php' (include_path='[dirroot]/lib/pear:.:/opt/remi/php80/root/usr/share/pear:/opt/remi/php80/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php')

اطلاعات بیشتر در بارهٔ این خطا